SIF Gruppen åbner uddannelsesakademi

– Vi er håndværkere, og vi er stolte over vores fag, men paletten bliver større, og der er behov for øget specialisering i takt med at branchen træder ind i vidensamfundet som rådgiver med tætte relationer mellem medarbejdere, leverandører og kunder.

– Samtidig oplever vi, at vores lærlinge er klar til mere, end de får på skolerne. Vi ser et generelt behov for at supplere og øge kvaliteten i elbranchens uddannelser, så de i højere grad understøtter de behov og krav, som el-branchen møder i dagligdagen.

– Det tager vi nu konsekvensen af.

Det siger SIF Gruppens administrerende direktør Lars Mejlby i en kommentar til oprettelse af SIF Akademiet, der som en ny hjørnesten i virksomhedens vækst- og udviklingsstrategi etableres i en nyoprettet afdeling med eget logo og brand samt egen økonomi og selvstændigt ansvar for ’on-boarding’ i forbindelse med rekruttering samt uddannelse af virksomhedens medarbejdere og over 80 lærlinge.

– Med oprettelse af det nye akademi sætter vi 100-års tradition for uddannelse og dygtiggørelse ind i en ny strategisk ramme, der på samme tid bakker op om vores vision for virksomhedens udvikling og sikrer, at de overordnede strategier kan efterleves i hverdagen, fortsætter Lars Mejlby og understreger, at akademiets tilbud retter sig mod hele organisationen fra yngste lærling over montører og teknikere til seniormedarbejdere og ledelse.

Ambitiøse planer
Lars Mejlby tilføjer, at det nye akademi fra starten tilbyder mere end 200 forskellige kurser, der afsluttes med et digitalt kursusbevis og spænder over hele paletten fra faglig uddannelse til personlig udvikling, og han pointerer, at de langsigtede planer er ambitiøse og også rækker ud til kunder og samarbejdspartnere med henblik på at skabe tryghed og fortrolighed i driften af fremtidens avancerede tekniske løsninger.

– Vi tror på at samarbejde, videndeling og partnerskaber er vejen frem, og vi har blandt andet med Solar School som inspirerende sparringpartner gennem hele udviklingsfasen haft en god dialog med både skoler og produktpartnere.

– Interessen for at bidrage er stor, og på lidt længere sigt sigter vi mod også at gennemføre målrettede certificerede lederuddannelser, ligesom vi ser et stort potentiale for sammen med en kreds af partnere blandt leverandører og uddannelsessteder at skabe åbne, attraktive læringsmiljøer, hvor vi klæder kunderne på til at håndtere fremtidens avancerede tekniske løsninger.

Egen digital kursusplatform
sikrer frihed til at handle
Lars Mejlby fortæller videre, at SIF Gruppen parallelt med systematisk opsamling af viden og erfaring fra branchens uddannelser og kurser har udviklet en ny digital kursusplatform – en platform, der giver frihed til at handle på egen hånd og foruden værktøjer til effektiv administration af alle kursusaktiviteter rummer værktøjer til løbende evaluering i tæt dialog med alle kursusdeltagere.

– Systemet er gearet til at håndtere alle former for kurser og uddannelser og vi opererer fra starten med både fjernundervisning og e-learning, videokurser, assisterede selvstudier og traditionel undervisning face-to-face.

– Men derudover rummer den digitale platform alle de nødvendige administrative redskaber til i tæt og vedholdende, individuel kommunikation med alle deltagere at sikre løbende evaluering af de enkelte kursusforløb, en tæt opfølgning på medarbejdernes planlagte kursusrækker og et højt serviceniveau, der hjælper medarbejderne med at komme sikkert i mål.

– Gennem samspillet mellem medarbejder og akademiets brede tilbud om uddannelse, gør vi det spændende og inspirerende at blive klogere, ligesom den fleksible kursusplatform gør det lige så let og hurtigt at bestille et kursus som en ny stikkontakt, konstaterer Lars Mejlby og slår fast, at omdrejningspunktet for alle kurser er gensidig respekt baseret på den enkelte medarbejders ønsker og forventninger til arbejdslivet.

Respekt for forskellighed
– Succesfuld udvikling bygger altid på gensidig respekt og accept af forskelligheder.

– Ikke alene har vi som mennesker forskellige forventninger og ønsker til arbejdslivet. Vi har samtidig forskellige ønsker til, hvordan arbejdsliv og privatliv skal hænge sammen, og vi har alle sammen brug for forståelse for, at der bliver taget individuelle hensyn, som respekterer vores forskelligheder.

– På den baggrund ser vi den enkeltes ambitioner, ønsker og forventninger til karriere og hverdagen som medarbejder i SIF Gruppen som det afgørende omdrejningspunkt for både medarbejdernes udvikling og virksomhedens kulturelle DNA.

– Derfor tager alle udviklingsforløb i SIF Akademiet altid afsæt i en fælles forventningsafstemning, hvor vi med afsæt i firmaets karrieretrappe sammen med den enkelte medarbejder dels italesætter mulighederne og dels afdækker de faglige og personlige krav, som medarbejderen må imødekomme for at indfri såvel egne som virksomhedens forventninger.

– På den måde sikrer vi, at medarbejderne får perspektiv i deres udvikling samtidig med at vi sikrer, at alle medarbejdere har de kompetencer, der skal til for at både medarbejdere og virksomheden kommer i mål med ambitionerne, slutter Lars Mejlby.